fbpx

Drepturi GDPR

Drepturile persoanelor vizate
Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor)

CAPITOLUL III: Drepturile persoanei vizate
Secţiunea 2: Informare şi acces la date cu caracter personal
Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter
personal sunt colectate de la persoana vizată

(1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt
colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter
personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:
a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului
acestuia;
b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic
al prelucrării;
d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f),
interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;
e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o
ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a
Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46
sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile
adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în
care acestea au fost puse la dispoziţie.
(2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele
cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele
informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi
transparentă:
a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru
nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter
personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea
acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum
şi a dreptului la portabilitatea datelor;
c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe
articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în
orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului
înainte de retragerea acestuia;
d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau
contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă
persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt
eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat
la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii
pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale
unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter
personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul
furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind
scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu
alineatul (2).
(4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată
deţine deja informaţiile respective.

Art. 14: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată

(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana
vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii:
a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului
acestuia;
b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic
al prelucrării;
d) categoriile de date cu caracter personal vizate;
e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către
un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa
unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate
la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la
garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora,
în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.
(2) Pe lângă informaţiile menţionate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei
vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi
transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:
a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru
nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f),
interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;
c) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter
personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea
acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum
şi a dreptului la portabilitatea datelor;
d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe
articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în
orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului
înainte de retragerea acestuia;
e) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
f) sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea
provin din surse disponibile public;
g) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat
la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii
pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale
unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(3) Operatorul furnizează informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2):
a) într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai
mare de o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate
datele cu caracter personal;
b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu
persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată
respectivă; sau
c) dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar,
cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.
(4) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter
personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, operatorul
furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind
scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu
alineatul (2).
(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă şi în măsura în care:
a) persoana vizată deţine deja informaţiile;
b) furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi
disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în
scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condiţiilor
şi a garanţiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligaţia
menţionată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să
afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri,
operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele
legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;
c) obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau
de dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul şi care prevede măsuri adecvate
pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau
d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul
unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de
dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul.

Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la
datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost
sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii
internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele
cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a
stabili această perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu
caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare
la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată,
orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat
la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii
pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale
unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o
organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la
garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul
prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate
percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana
vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana
vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat
în mod curent.
(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor
şi libertăţilor altora.

Secţiunea 3: Rectificare şi ştergere
Art. 16: Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de
scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine
completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea
unei declaraţii suplimentare.

Art. 17: Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu
caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia
de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se
aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera
(a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există
motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se
opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale
care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa
căruia se află operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale
societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat,
în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia
disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice,
pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana
vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele
respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
(3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului
Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei
sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care
este învestit operatorul;
c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul
9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);
d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică
ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care
dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în
mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Art. 18: Dreptul la restricţionarea prelucrării

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea
prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite
operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1),
pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului
prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de
date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu
consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice
sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1)
este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Art. 19: Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu
caracter personal sau restricţionarea prelucrării

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter
personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a
prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul
18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi
disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii
respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.
Art. 20: Dreptul la portabilitatea datelor
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi
pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care
poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără
obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal,
în cazul în care:
a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera
(a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6
alineatul (1) litera (b); şi
b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1),
persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la
un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
(3) Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce
atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru
îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei
autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.
(4) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Secţiunea 4: Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

Art. 21: Dreptul la opoziţie

(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de
situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera
(e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc,
inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai
prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul
demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care
prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul
este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul
direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest
scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura
în care este legată de marketingul direct respectiv.
(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct,
datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la
alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este
prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.
(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei
2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace
automate care utilizează specificaţii tehnice.
(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare
ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul
(1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se
opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Art. 22: Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care
privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi
un operator de date;
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi
care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în
aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană
din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.
(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu
caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se
aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri
corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale
persoanei vizate.